Kauklahti-seura ry - Köklaxgillet rf                              Aktiivinen kaupunginosatoimija lähellä Sinua!

info@kauklahti.fi     

UUTISET


Takaisin yleiskatsaukseen

01.03.2019

Kannanottoja EYLista ja alueen koulupalveluista yleensä sekä kehittämisryhmän tarpeesta alueelle

Kauklahti-seuran vuosikokous päätti antaa kaksi kannanottoa - toisen lukion ja muidenkin koulupalveluiden säilyttämisestä alueella.
Toinen kannanotto taas liittyy nopeasti kasvavan ja kehittyvän Suur-Kauklahden alueen tarpeeseen saada yhteinen ja yhtenäinen kehitysnäkemys, mikä voitaisiin saada kehittämisryhmä perustamalla.

Alla ja liitteenä kannanotot:

1.Kauklahti-seuran vuosikokouksen kannanotto

Asukkaat on otettava mukaan alueen kehittämiseen
Kauklahti-seura esittää Espoon kaupungille, että Suur-Kauklahden alueelle perustetaan projekti, jossa asukkaat ja yhteisöt sekä kaupungin virkamiehet toimisivat yhdessä ottaen kantaa alueen kaupunkirakenteen ja palveluiden kehittämiseen. Espoon kaupunki nimeäisi ryhmään yhdyshen-kilöksi virkamiehen, joka koordinoisi ryhmän toimintaa ja huolehtisi siitä, että kaupungin eri toi-mielimet toisivat panoksensa kehittämistyöhön.
Ensimmäisenä ajankohtaisena hankkeena kehittämisryhmä voisi ottaa pohdittavakseen aseman eteläpuolella sijaitsevan Lasihytin alueen kehittämisen. Alueella on asemakaavoitus ja rakenta-mishankkeita suunnitteilla. Kauklahden alueella on myös akuutti tarve koulutiloille, kun Espoon yhteislyseon lukiota uhkaa siirto muualle. Lasihytin aluetta suunniteltaessa voisi etsiä ratkaisuja myös koulutilakysymykseen (ks. toinen kannanotto EYL:n tilanteesta).
Suur-Kauklahden kehittämisryhmän toiminnassa voisi hyödyntää kokemuksia Espoon keskukses-ta. Siellä on toiminut erillisenä hankkeena alueen oma aluekehittämisryhmä, joka sai valtiova-rainministeriön Avoin hallinto -hankkeen vuoden 2017 Demokratiatunnustuksen. Espoon keskuk-sen aluekehittämisryhmä kokosi yhteen monitoimijaisen kumppanuusverkoston, jonka avulla alueella on saatu aikaan sellaista yhteiskunnallista vaikuttavuutta, johon ei olisi mahdollista päästä toimimalla yksin ja erikseen. Espoon keskuksen hankkeessa Espoon kaupunki ja sen viran-haltijat ovat olleet työssä mukana. Lisäksi työllä on ollut selkeä tavoite; alueen aito kehittäminen, joka on tähdännyt konkreettisiin toimiin.
Espoo on sitoutunut YK:n 2030 Agendaan. Siinä halutaan taata turvalliset ja kestävät kaupungit sekä asuinyhdyskunnat. Tavoitteiden mukaan tulisi edistää laajamittaista ja kestävää kaupungis-tumista ja mahdollisuuksia osallistavaan, integroituun ja kestävään asuinyhdyskuntien suunnitte-luun.
Yhteistyö asukkaiden kanssa olisi linjassa myös Osallistuva Espoo ja Kestävä Espoo –kehitysohjelmien tavoitteiden kanssa. Espoossa kuntalaisten osallisuutta on edistetty pitkäjäntei-sesti hyödyntämällä uusia tapoja ja välineitä laajasti. Myös kuntademokratiaa on haluttu kehit-tää. Kestävä Espoo- kehitysohjelman tavoitteiden mukaan kaupunki kuntalaisineen ja kumppa-neineen toimii taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurillisesti kestävästi.
Kauklahden valinta vuoden kaupunginosaksi on osoitus siitä, että alueella on erityistä kehittä-mispotentiaalia. Siksi Kauklahti-seura odottaa, että kaupunki suhtautuisi myönteisesti tähän eh-dotukseen.
Kauklahti-seura ry:n vuosikokous
Lisätietoja:
Kauklahti-seuran puheenjohtaja
Susanna Rahkonen
susannarahkonen1@gmail.com
0407413770

2. Kauklahti-seuran vuosikokouksen kannanotto

Lukiolle ja peruskouluille on taattava riittävät koulutilat Kauklahdessa

Kauklahti-seuran mielestä Espoon yhteislyseon lukion tulisi jatkaa edelleen Kauklahdessa. Suur-Kauklahden alueelle on järjestettävä riittävät peruskoulun tilat lukiota muualle siirtämättä. Esi-tämme, että pikaisesti tarkistetaan vielä Kauklahden alueen vuokratilojen käyttömahdollisuus lukion tarpeisiin. Lisäksi esitämme, että Espoon kaupungin ensi vuoden investointiohjelmaan mennessä löydetään pysyvä ratkaisu Kauklahden koulutiloihin niin, että myös lukio voi jatkaa ja kehittyä Kauklahdessa.

Kauklahti-seura esittää, että seuraavia vaihtoehtoja tulisi tutkia:
a) EYL:n tilojen laajentaminen niin, että laajennettuun rakennukseen mahtuu EYL:n ja yläkoulun opetus. Tutkitaan vaihtoehtoa, jossa on myös kirjasto ja nuorisotilat toimivat koulun tilojen yh-teydessä. Liikuntatiloissa voidaan etsiä täydentäviä ratkaisuja.
b) Vuokratilat lukiolle radan toiselta puolelta vapaana olevista Lumenen tai muiden kiinteistöjen tiloista (mm. Lasihytin asemakaava-alue).
c) Toteutetaan kokonaan uudenlaiset koulu-, monitoimi- ja harrastetilat Lasihytin alueelle radan tuntumaan.
d) Alakouluopetukselle rakennetaan lisätiloja esimerkiksi Hansavalkamaan tai muualle Kauklah-den alueelle, jossa pieniä lapsia ja tarvetta on.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on suhtautunut EYL:n säilymiseen Kauklahdessa myöntei-sesti. Se päätyi 18.4.2018 koulujen tilankäyttösuunnitelman hyväksyessään siihen, että EYL:lle tulisi järjestää yhtenäiset tilat ensisijaisesti Kauklahdessa. Lautakunta katsoo asioita opetuksen sisällön ja lukioverkon kattavuuden ja oppilaiden tasa-arvoisen kohtelun näkökulmasta. Valtuus-toryhmien välisissä neuvotteluissa tilainvestoinneista käytiin kova kamppailu, jota tiukka inves-tointikatto entisestään hankaloitti. Päättäjien pöydällä EYL:n pysymistä Kauklahdessa ei saatu selkeästi luvattua ja nyt virkamiehet valmistelevat lukion siirtoa Kiloon Kutojantien vuokratiloi-hin.

Kauklahti-seura korostaa, että vuonna 1962 perustetulla lukiolla ja riittävillä koulutiloilla on laa-jaa merkitystä koko Kauklahden alueelle. Kauklahden alueella on ollut erityisen suuri lapsimää-rän kasvu, koska alue on hyvin vetovoimainen ja viihtyisä asuinpaikka lapsiperheille. Peruskou-luikäisille lapsille ei ole turvattu ajoissa riittäviä koulutiloja ja ratkaisuksi tähän on kaupungin puolelta keksitty lukio-opetuksen äkkinäinen siirto pois Kauklahdesta. Emme pidä tätä oikeu-denmukaisena ratkaisuna aluettamme kohtaan.

Väestöennusteiden mukaan 16-18 -vuotiaiden määrän kasvuprosentti tulee olemaan vuoteen 2027 mennessä 62 prosenttia, mikä on selkeästi suurinta Espoossa. Espoo on linjannut, että kou-lujen tilankäytön tulee perustua palvelutarpeeseen. Kasvavaan tilan tarpeeseen ratkaisu on jär-jestää tarvetta vastaavat tilat. Peruskoulun tilatarpeeseen ei ole vastattu Kauklahdessa ajoissa, vaan esimerkiksi Hansakallion koulun lisätilan sijaan päädyttiin entiselle terveyskeskuksen tontil-le kaavoittamaan asuntoja. Kauklahtelaisia koulutiloja koskeva riittämätön valmistelu on valitet-tavasti jatkunut jo pitkään, vaikka asukkaat ovat asiasta jo aiemminkin kirjelmöineet.

Kauklahti sai valtakunnallisen tunnustuksen, kun se valittiin elokuussa 2018 vuoden kaupungin-osaksi ensimmäisenä kaupunginosana Espoossa. Kauklahti kyläkeskustoineen, kala- ja lihakaup-poineen ja satavuotiaine leipomoineen parantaa Espoon kaupungin yleistä imagoa. Kauklahden viihtyisyydestä kirjoitettiin jopa Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa ja kaupunki-liitteessä. Lu-kiolla on erityistä merkitystä alueen identiteetille. Me Kauklahdessa tulkitsemme lukion poista-misaikeet negatiiviseksi signaaliksi, joka viestii arvostuksen puutteesta. Kauklahti-seura vetoaa Espoon kaupunkiin, että se antaisi arvoa Kauklahden alueelle ja turvaisi riittävät koulutilat ja lu-kion tilat Kauklahden alueella
Kauklahti-seura ry:n vuosikokous
Lisätietoja:
Kauklahti-seuran puheenjohtaja
Susanna Rahkonen
susannarahkonen1@gmail.com
0407413770

 Vuosikokouksen kannanotto kehittämisryhmän perustamisesta.docx
 Vuosikokouksen kannanotto EYLn ja koulutilojen turvaamisesta.docx


Takaisin yleiskatsaukseen


 

 

TAPAHTUMAKALENTERI

Feed
01.10.2020
-
31.10.2020
Joukkoliikenneilta HSLn etätyöpajana
ASUKASFOORUMITILAISUUS LOKAKUUSSA (arki-ilta, ajankohta vielä tarkentumatta) Keskustelutilaisuus HSLn linjasuunnitelmista etätyöpajana! Seuraa sivujamme tässä ja FBssä ja näet linkin tilaisuuden ajankohdan ...   Lisää
05.11.2020
-
05.11.2020
Toiveiden Tynnyri 1 - etäkeskustelutilaisuus Kauklahden palveluista
ASUKASFOORUMITILAISUUS Toiveiden Tynnyri - etäkeskustelu Kauklahden palveluista 5.11 klo 18. Seuraa tiedotteita täätlä tai FB-sivuiltamme ja saa t linkin keskusteluun lähempänä ajankohtaa.   Lisää
13.01.2021
-
13.01.2021
Toiveiden Tynnyri 2 - etäkeskustelutilaisuus Kauklahden palveluista
ASUKASFOORUMITILAISUUS Toiveiden Tynnyri - etäkeskustelu Kauklahden palveluista 13.1.2021 klo 18. Seuraa tiedotteita täätlä tai FB-sivuiltamme ja saa t linkin keskusteluun lähempänä ajankohtaa.   Lisää


KAUKLAHTI-seura ry

Kauklahti-seura ry (ruots, Köklaxgillet rf) on vuonna 1972 perustettu kaupunginosayhdistys (kotiseutuyhdistys), jonka tarkoituksena on  

1)    edistää toimialueen asukkaiden kotiseutuhenkeä ja viihtyvyyttä

2)    toimia toimialueensa asukkaiden ja eri yhteisöjen yhdyssiteenä

3)    vaikuttaa alueen palveluihin ja elinympäristön laatuun

4)    edistää yhteistyötä toimialueen päättäjien ja viranhaltijoiden kanssa alueen kehittämisessä.Kauklahti-seuran toiminta-alue on Suur-Kauklahti lähiympäristöineen.